Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

LIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

gif sesja

 

LIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 14 sierpnia 2018 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:    
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
4.    Wnioski i interpelacje Radnych.
5.    Wolne wnioski.
6.    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7.    Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
i Miasta w Dobczycach z realizacji w  II kwartale 2018 r. Uchwały Rady Miejskiej
w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
8.    Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej z realizacji w II kwartale 2018 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XX/177/08.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatce.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej  Straży Pożarnej w Stadnikach.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobczycach.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie terenów komunikacji – drogi publicznej 29KDD2.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla terenu oczyszczalni ścieków.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
17.    Wolne wnioski.
18.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
 
13 sierpnia 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

1.    przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatce;
2.    przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej  Straży Pożarnej w Stadnikach;
3.    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobczycach;
4.    zmiany uchwały nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce;
5.    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie terenów komunikacji – drogi publicznej 29KDD2;
6.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla terenu oczyszczalni ścieków;
7.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
8.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
9.    Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia