Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

LIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Uprzejmie zapraszam na LIV  sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu  28 maja  2014  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dobczycach i  bieżących spraw gminy w okresie między sesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach za 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefy Bergelówny w Dobczycach za 2013 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobczyce za 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce za 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2014 rok, Uchwały Nr XLVIII/342/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2014 – 2020.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

 

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                             

w Dobczycach

       dr Tadeusz Bochnia