Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

LIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

gif sesja LIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 18 lipca 2018 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

 

 

 

 

Porządek obrad:

Porządek obrad:    
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
4.    Wnioski i interpelacje Radnych.
5.    Wolne wnioski.
6.    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie „Funduszu Stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów szkół Gminy i Miasta Dobczyce im. Marii Brożek”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Dobczyce".
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokali mieszkalnych w budynkach położonych  w Dobczycach przy ul. Plac Zgody 11, 11A,14.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/352/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie  przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 080 km 0+040,81 – 0+238,09  w zakresie realizacji inwestycji.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do  złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyc.
22.    Wolne wnioski.
23.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
 

16 lipca 2018 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.
1.    rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
2.    rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
3.    rozpatrzenia wniosku o utworzenie „Funduszu Stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów szkół Gminy i Miasta Dobczyce im. Marii Brożek”;
4.    uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce;
5.    ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
6.    przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Dobczyce";
7.    udzielenia bonifikaty dla lokali mieszkalnych w budynkach położonych  w Dobczycach przy ul. Plac Zgody 11, 11A,14;
8.    zmiany uchwały Nr L/352/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie  przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 080 km 0+040,81 – 0+238,09  w zakresie realizacji inwestycji;
9.    upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do  złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM;
10.    zmiany uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
11.    zmiany uchwały nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce;
12.    ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce;
13.    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach;
14.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały
Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
15.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
16.    Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia