LIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Uprzejmie informuję, że LIII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 roku o godz. 15-tej w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

W porządku obrad znajduje się:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dobczycach i  bieżących spraw gminy w okresie między sesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku w miejscowości Kędzierzynka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Krakowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dobczyce porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu „Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/387/14 z dnia 20.03.2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/377/14 z dnia 20.03.2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych : szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Stadnikach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2014 rok, Uchwały Nr XLVIII/342/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2014 – 2020.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                       w Dobczycach

                                                                 dr Tadeusz Bochnia