Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
"Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 967 na odcinku referencyjnym 070 km w Dobczycach ul. Myślenicka –Etap 1” 2017-05-25
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzączowice-Mostówka w km 0+000-0+266 2017-05-17
Sprzedaż samochodu specjalnego strażackiego marki Jelcz 315 2017-05-11
Sprzedaż samochodu specjalnego strażackiego marki Iveco - Magirus 2017-05-10
Postępowanie dotyczy usługi na pełnienie Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” realizowanego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce” - Nr.POIS.02.03.00-00-0005/16 . 2017-04-11
Zakup pojazdu specjalnego pożarniczego, używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzączowicach 2017-04-10
Modernizacja - remont drogi gminnej nr 540026K ul. Podgórska w Dobczycach w km 0+016 – 0+235. 2017-03-31
”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach – dokumentacja projektowa” 2017-03-30
”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach – dokumentacja projektowa” 2017-03-24
”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach – dokumentacja projektowa” 2017-03-17
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Dobczyce w 2017r. przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów w ilości około 200 t.” 2017-03-17
„Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN o długości ok. 480 m w ciągu drogi gminnej Stojowice – „Wiatrowice” nr 540144 K” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2017-03-14
Zakup kruszywa do bieżącego i zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Dobczyce. 2017-03-09
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej Sieraków – Granica – Cegielniana zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1038/2015, zn. AB.6740.1127.2015. 2017-03-09
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej w Niezdowie k/Młyna zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1155/2015, zn. AB.6740.1289.2015. 2017-03-09
Wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzączowicach. 2017-03-07
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN o długości ok. 320 m w ciągu drogi gminnej Bieńkowice – „Pod Sęka” nr 540072K” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2017-03-03
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej Rudnik – Winiary nr 540113 K w miejscowości Rudnik. 2017-03-02
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN o długości ok. 480 m w ciągu drogi gminnej Stojowice – „Wiatrowice” nr 540144 K” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2017-03-02
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN o długości ok. 250 m w ciągu drogi gminnej Bieńkowice – Nowa Wieś „Gaiska” nr 5400071K” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2017-03-02

Strony