Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
„Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach” 2018-06-20
"Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu DW 967 na odcinku referencyjnym 080 km 0+040,81 – km 0+ 238,09 w Dobczycach ul. Zarabie”. 2018-06-15
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II 2018-06-15
„Remont drogi gminnej w Rudniku w km 0+150 – 0+277”. 2018-05-30
„Remont drogi gminnej w miejscowości Stojowice za strażnicy w stronę zapory na długości 175 m” (dz. nr 202) 2018-05-22
„Remont drogi gminnej w Rudniku w km 0+150 – 0+277”. 2018-05-22
„Modernizacja-remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynka-droga przez Wieś w km 0+195-0+348” (Etap II) 2018-05-18
„ Roboty budowlane i wykończeniowe w budynku Remizy OSP w Nowej Wsi” 2018-05-18
„ Roboty budowlane i wykończeniowe w budynku Remizy OSP w Nowej Wsi” 2018-05-18
„Remont drogi gminnej Skrzynka Dolna na działce nr 442/4; na długości 230 m” 2018-05-18
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II 2018-05-11
„Zakup pojazdu specjalnego pożarniczego, używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach. 2018-04-27
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - część V: Dostawa wyposażenia 2018-04-26
Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: ”Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 690 mb w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach, działka nr 805 i nr 801/2 – ul. Jałowcowa ...." 2018-04-23
Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka 2018-04-10
"Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przeniesienia infrastruktury drogowej na długości 690m w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Dobczycach, działka nr 805 i nr 801/2.............." 2018-04-06
„Budowa chodnika poprzez przebudowę pobocza wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku referencyjnym 0,9 w km 0+187 – 1+930 w miejscowościach Dziekanowice Sieraków - Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ” 2018-03-21
Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka 2018-03-12
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I 2018-03-06
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu, realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 2018-03-05

Strony