Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
„Modernizacja-remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynka-droga przez Wieś w km 0+195-0+348” (Etap II) 2018-05-18
„ Roboty budowlane i wykończeniowe w budynku Remizy OSP w Nowej Wsi” 2018-05-18
„ Roboty budowlane i wykończeniowe w budynku Remizy OSP w Nowej Wsi” 2018-05-18
„Remont drogi gminnej Skrzynka Dolna na działce nr 442/4; na długości 230 m” 2018-05-18
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II 2018-05-11
„Zakup pojazdu specjalnego pożarniczego, używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach. 2018-04-27
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - część V: Dostawa wyposażenia 2018-04-26
Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: ”Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 690 mb w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach, działka nr 805 i nr 801/2 – ul. Jałowcowa ...." 2018-04-23
Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka 2018-04-10
"Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przeniesienia infrastruktury drogowej na długości 690m w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Dobczycach, działka nr 805 i nr 801/2.............." 2018-04-06
„Budowa chodnika poprzez przebudowę pobocza wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku referencyjnym 0,9 w km 0+187 – 1+930 w miejscowościach Dziekanowice Sieraków - Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej ” 2018-03-21
Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka 2018-03-12
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I 2018-03-06
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu, realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 2018-03-05
„Wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach” 2018-03-05
„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Dobczyce w 2018r. przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów , w ilości około 200 ton”. 2018-02-23
„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN 0,23 kV przy drodze gminnej nr 540102K Kornatka-Zalas w miejscowości Kornatka i Brzezowa, gmina Dobczyce-Etap I”. 2018-02-22
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną – orynnowanie 2018-02-14
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I 2018-02-08
: „Wykonanie stropu nad salą widowiskową oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Stadnikach” 2018-02-07

Strony