Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 12 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce w 2019 roku 2019-11-12
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Stojowicach 2019-10-30
„Zakup ciągnika Kubota L1361 do bieżącego utrzymania dróg”. 2019-10-23
Zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2019-10-18
„Modernizacja drogi gminnej w kierunku przysiółka Siciny – Sołectwo Kędzierzynka”. 2019-10-17
Zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2019-10-15
„Modernizacja – remont drogi gminnej w Skrzynce – koło Włodarczyka (w km 0+000 – 0+385)”. 2019-10-15
„Przebudowa drogi gminnej nr 540113K WINIARY- RUDNIK w km 0+014,00-km 1+971,60 w miejscowości Rudnik, Gmina Dobczyce” 2019-10-11
Utwardzenie terenu wokół budynku strażnicy OSP - Dziekanowice 2019-09-20
Zakup sprzętu i umundurowania do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 2019-09-20
Zmieniona nazwa zadania na „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu „Za Życiem” 2019-09-12
Zmieniona nazwa zadania na „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu „Za Życiem” 2019-09-12
Zmieniona nazwa zadania na „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu „Za Życiem” 2019-09-12
„Modernizacja drogi gminnej Skrzynka Dolna – droga do p Włodarczyk” 2019-08-23
Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 02.09.2019r do 26.06.2020r. 2019-08-06
„Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie (etap I)”. 2019-08-02
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III 2019-08-02
„Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – Sołectwo Nowa Wieś”. 2019-07-26
Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177 2019-07-17
Remont posadzki boksów garażowych oraz termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku 2019-07-08

Strony