Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

VII Przetarg na sprzedaż działki 228/2 w Rudniku

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2020-06-08

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Rudniku, oznaczonej działką nr 228/2 o powierzchni 0.0759 ha, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00003801/4 - bez obciążeń.

lokalizacja działki 228/2 w Rudniku

 

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbyły się: 1-szy dnia 12.06.2018 r., 2-gi dnia 30.08.2018 r. 3-ci dnia 14.02.2019 r., 4-ty dnia 26.07.2019 r., 5-ty dnia 10.10.2019, 6-sty dnia 7.04.2020 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik, przedmiotowa działka w całości położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (3MNU).

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości 37 200,00 zł netto /słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100/.

Wadium 7 440,00 zł /słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100/.

Minimalne postąpienie 380,00 zł  /słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca 2020 roku o godz. 11oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul. Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium w wysokości 7 440,00 zł należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach r-k nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z tytułem przelewu „Przetarg-dz.nr 228/2 Rudnik”.

Wadium winno być uznane na rachunku urzędu najpóźniej 09 lipca 2020 r.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

- wniesienie wadium w wymaganym terminie;

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

- w przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, okazanie komisji przetargowej aktualnego wypisu z odpowiedniej ewidencji lub rejestru,

- w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona zgoda współmałżonka do nabycia wyrażona w formie notarialnie sporządzonego pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia j.w. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Dobczyce.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto .

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych praw nabytych do nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, pok. 211  tel. ( 012 )  37 21 770. 

Data opracowania: 

pon., 2020-06-08

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika

Wynik: 

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  DOBCZYCE

Informuje, że dnia 14 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 26 – został przeprowadzony siódmy przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Rudniku, oznaczonej działką nr:

228/2 o powierzchni 0.0759 ha – cena wywoławcza 37 200,00 zł netto stanowiącej własność Gminy Dobczyce, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00003801/4.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.