Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży działki 1345/10 położonej w Dobczycach

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

śr., 2020-10-14

Lokalizacja działki 1345/10 w Dobczycach, przeznaczonej do sprzedaży.BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 1345/10 o powierzchni 0.0228 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017456/1 - bez obciążeń.

Cena sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1345/10 o pow.0.0228 ha, w wysokości 22 000,00 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych/. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, przedmiotowa działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (27MNU2).

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działkami nr 1588 i 1589.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.65 późn.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

śr., 2020-10-14

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika