Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

V przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sosnowej

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pt., 2019-09-06

Lokalizacja działek przy ul. Sosnowej w Dobczycach, przeznaczonych na sprzedaż.BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dobczycach, dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4- bez obciążeń, oznaczone działkami:

Nr działki

 Powierzchnia działki

Cena wywoławcza
netto

Wadium

 

rozpoczęcie przetargu

2741/3

0.0936 ha

65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy zł)

      Godzina  1200

2741/5

0.0920 ha

  64 000,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)

 12 800,00 zł (dwanaście tysięcy osiemset zł)

     Godzina  1300

2741/8

0.0846 ha 

    59 000,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)

  11 800,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset zł)

      Godzina  1400

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbyły się: 1-szy dnia 12.06.2018 r., 2-gi dnia 30.08.2018 r., 3-ci dnia 14.02.2019 r., 4-ty dnia 25.07.2019 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, przedmiotowe działki w całości położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3MN2).

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, ul. Sosnową a następnie drogą wewnętrzną, nie urządzoną będącą własnością Gminy Dobczyce. Nieruchomości posiadają możliwość podłączenia się do infrastruktury technicznej po jej rozbudowie: sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą
w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2019 roku o godzinie podanej w powyższej tabeli w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul. Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach r-k nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z oznaczeniem celu wpłaty
i nieruchomości.   Wadium winno być uznane na rachunku urzędu najpóźniej 04 października 2019 r.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

- wniesienie wadium w wymaganym terminie;

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

- w przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, okazanie komisji przetargowej aktualnego wypisu z odpowiedniej ewidencji lub rejestru,

- w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona zgoda współmałżonka do nabycia wyrażona w formie notarialnie sporządzonego pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia j.w. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Dobczyce.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych praw nabytych do nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, pok. 211 tel. ( 012 )  37 21 770. 

Data opracowania: 

pt., 2019-09-06

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika