Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe położonej w Brzączowicach pod nr 11, oznaczonej jako działka nr 548

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

śr., 2019-09-11

Zarządzenie Nr 172/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe położonej w Brzączowicach pod nr 11, oznaczonej jako działka nr 548.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach: Nr XX/177/08 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 313 z dnia 15.05.2008 r.), w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XII/102/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży na rzecz najemców - zarządzam, co następuje:

§ . 1 Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, zlokalizowaną w Brzączowicach pod nr 11, oznaczoną jako działka nr 548, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR2Y/00032982/8. Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Ustalam cenę sprzedaży w/w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, według operatu szacunkowego, na kwotę 487 099 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

2. Dla w/w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe przeznaczonej do sprzedaży, od ceny ustalonej w pkt 1 może zostać udzielona bonifikata w wysokości 80 % na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XII/102/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia bonifikaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe położonej w Brzączowicach nr 11, przy spełnieniu określonych w niej warunkach.

3. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z póź.zm.).

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Brzączowicach, oznaczonej jako działka nr 548.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 172/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe położonej w Brzączowicach pod nr 11, oznaczonej jako działka nr 548.
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

przeznacza do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe położoną w Brzączowicach.

lp. położenie

numer

budynku

mieszkalnego

księga

wieczysta

numer

działki

powierzchnia

działki

cena netto

1 Brzączowice 11 KR2Y/00032982/8 548 0,10 ha 487 099

 

Do ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem  mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe może zostać zastosowana bonifikata udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XII/102/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku  przy spełnieniu określonych w uchwale warunkach.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 
ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o ich nabyciu w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Tablica ogłoszeń 21 dni.

Data opracowania: 

śr., 2019-09-11

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek