Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Sprzedaż nieruchomości położonej w Dobczycach - dz.nr 617/9 zabudowanej Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Dobek”

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

czw., 2013-04-04

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w Dobczycach przy ulicy Turystycznej, oznaczoną jako działka nr 617/9 o powierzchni 2.6025 ha, zabudowaną budynkami, budowlami i urządzeniami wchodzącymi w skład Ośrodka Sportu i Rekreacji „Dobek”, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015570/2 - bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 1.630.000 zł /słownie; jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy złotych/.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, nieruchomość leży w terenach rekreacji, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym - UR.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Data opracowania: 

czw., 2013-04-04

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz