Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 354,10m 2 w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Brzączowicach pod nr 11, oznaczonej jako działka nr 548

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2018-12-10

Zarządzenie   Nr 193/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
z dnia 05 grudnia 2018 roku

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Brzączowicach, oznaczonej jako działka nr 548.

Działając na podstawie art.30 ust.1, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póź.zm.), uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach: Nr XX/177/08 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 313 z dnia 15.05.2008 r.), w związku z art.13 ust.1, art.37 ust.2 pkt 1, art.67 ust.1, 1a, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr LV/404/18 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Brzączowicach pod numerem 11,
- zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, lokal mieszkalny o powierzchni 354,10m2 w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej
w Brzączowicach pod nr 11, oznaczonej jako działka nr 548, dla której Sąd Rejonowy
w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą godnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2
1. Ustalam cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 354,10 m2 wraz
z nieruchomością według operatu szacunkowego na kwotę 487 099 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych),
2. Dla lokalu przeznaczonego do sprzedaży od ceny ustalonej w pkt 1 może zostać udzielona bonifikata w wysokości 80 % na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach
Nr  LV/404/18 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokalu mieszkalnego  położonego w budynku Brzączowice nr 11, przy spełnieniu określonych w niej warunkach.
3. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.
poz. 2174 z póź.zm.).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data opracowania: 

pon., 2018-12-10

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek