Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

czw., 2018-03-08

Lokalizacja działki przeznaczonej do sprzedania w Rudniku.BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Rudniku, oznaczoną działką nr 228/2 o powierzchni 0.0759 ha dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00003801/4 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 53 130,00 zł /słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych 00/100/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik, przedmiotowa działka w całości położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (3MNU).

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.121) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

czw., 2018-03-08

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika