Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

czw., 2018-03-08

Lokalizacja działek przeznaczonych na sprzedaż w Dobczycach przy ul. SosnowejBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu, niezabudowane nieruchomości gminne położone w Dobczycach, dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4 – bez obciążeń, oznaczone działkami :

 

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza
netto

2741/3

0.0936 ha

84 240,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100)

2741/4

0.0944 ha

84 960,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

2741/5

0.0920 ha

82 800,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100)

2741/6

0.0913 ha

82 170,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100)

2741/7

0.0878 ha

79 020,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 00/100)

2741/8

0.0846 ha

76 140,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)

 

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, przedmiotowe działki w całości położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3MN2).

Nieruchomości posiadają dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej i kanalizacji sanitarnej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną ul. Sosnową a następnie drogą wewnętrzną, nie urządzoną będącą własnością Gminy Dobczyce.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.121) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

czw., 2018-03-08

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika