Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pt., 2017-09-22

MAPA LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻYBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE przeznacza do sprzedaży, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach przy ulicy Jałowcowej, którą tworzą działki nr 843, 844, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853 o łącznej powierzchni 2.8539 ha, stanowiące funkcjonalną całość, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste KR2Y/00017756/4, KR2Y/00015570/2.

Cena wywoławcza nieruchomości 2 700 000,00 zł /słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz.710 z póź.zm.), ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach w przeważającej części mieszkalnictwa jednorodzinnego (MN), w pozostałej części w terenach zieleni urządzonej (ZP).

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej – ul. Jałowcowa.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz.2147 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie  w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.                     

Data opracowania: 

pt., 2017-09-22

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz