Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

czw., 2017-09-14

mapa lokalizacji dz.nr 1185/4, 1186/13,1186/17 obr.DobczyceB U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr : 1185/4, 1186/13, 1186/17 o łącznej powierzchni 0.1624 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00019824/6, KR2Y/00015490/7 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 227 500,00 zł /słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, przedmiotowe działki w całości położone są w terenach produkcyjno-usługowych (7P/U).

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i opadowej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną a następnie drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz.2147 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                          

 

 

 

 

Data opracowania: 

czw., 2017-09-14

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz