Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pt., 2015-03-20

 

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E

przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gminną położoną
w Dobczycach, oznaczoną działką nr 1011/3 o powierzchni 0.0022 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00000073/0.

Cena sprzedaży nieruchomości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) plus VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Dobczyce-miasto Dobczyce, działka nr 1011/3 położona jest
w terenach usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym (UPI).

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2014 r. poz.518 z póź. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

pt., 2015-03-20

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz