Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2014-02-25

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży :
- niezabudowaną nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 7334 o powierzchni 0.1190 ha, stanowiącą własność Gminy Dobczyce - KR2Y/00002192/4
- udział 40/48 części, stanowiący własność Gminy Dobczyce, w niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7335 o powierzchni 0.1251 ha - KR2Y/00000961/2 .
Działki ewidencyjne o numerze 7334, 7335 przylegają do siebie, tworząc kształt zwarty, korzystny do zagospodarowania.
Cena wywoławcza sprzedaży; niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7334 o pow. 0.1190 ha oraz udziału 40/48 części w niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7335 o pow. 0.1251 ha wynosi 221 000,00 zł /słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych/.
Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, nieruchomość położona jest w przeważającej części w terenach oznaczonych symbolami: KS – tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacyjnej, w pozostałej części w terenach: usług komercyjnych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym (UC I), tras komunikacyj--nych (KL,KD) i upraw polowych (R). Południowa część nieruchomości, w tym cały obszar UC I, znajduje się w pasie izolującym teren cmentarny „S”.
Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.
Nieruchomości posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej. Możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej biegnącej w ul.Wawelskiej.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.                         

Data opracowania: 

wt., 2014-02-25

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz