Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2013-11-12

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr: 941/24, 941/25, 941/29, 941/32 o łącznej powierzchni 0.0030 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00001691/5.

Dział III KR2Y/00001691/5 jest obciążony służebnością przejazdu i przechodu od drogi dz.nr 941/15 po działce nr 941/35 i 941/34 wzdłuż granicy z działką
nr 941/22 i dalej po działce nr 941/33 dla każdoczesnych właścicieli działki nr 941/19, 941/20.

Cena sprzedaży nieruchomości 6 500,00 zł + VAT /słownie; sześć tysięcy pięćset złotych plus VAT/.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym PU tj. w terenie produkcyjno-usługowym.

Dojazd do nieruchomości ustanowioną służebnością po dz.nr 941/6, istniejącą drogą od ulicy Jagiellońskiej.

Urządzenia infrastruktury technicznej w bezpośrednim zasięgu.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.                          

 

 

 

Data opracowania: 

wt., 2013-11-12

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz