Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

czw., 2018-05-24

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr : 616 o powierzchni 0.0690 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015570/2 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 55 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, przedmiotowa działka w całości położona jest w terenach rekreacji i turystyki (10UT).

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do infrastruktury technicznej po jej rozbudowie: sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej i kanalizacji sanitarnej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną ul. Turystyczną, o nawierzchni asfaltowej, a następnie ustanowioną służebnością przejazdu po nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 617/6 .

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

czw., 2018-05-24

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika