Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2013-10-07

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną
w Dobczycach, oznaczoną jako działka nr 1544/2 o pow. 0.3436 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00025370/3.

Cena wywoławcza nieruchomości 340 000,00 zł /słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, nieruchomość położona jest w przewa-
-żającej części w terenach oznaczonych symbolami: KS – tereny obiektów
i urządzeń obsługi komunikacyjnej, w pozostałej części w terenach: usług komercyjnych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym (UC I) i upraw polowych (R). Południowa część nieruchomości, w tym cały obszar UC I, znajduje się
w pasie izolującym teren cmentarny „S”.

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomości posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej. Możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej biegnącej w ul.Wawelskiej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywie-
-szenia wykazu.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania: 

pon., 2013-10-07

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz