Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2013-08-27

B U R M I S T R Z     G M I N Y    i    M I A S T A     D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gminną położoną
w Brzączowicach, oznaczoną jako działka nr 697/2 o powierzchni 0.0100 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00007241/8.
Cena sprzedaży nieruchomości 9100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych) plus VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Dobczyce - sołectwo Brzączowice, działka nr 697/2 położona jest
w terenach  zabudowy zagrodowej, ozn. symb.MR.

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Data opracowania: 

wt., 2013-08-27

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz