Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

czw., 2013-07-04

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w Brzezowej, oznaczoną jako działka nr 261/4 o powierzchni 1.1000 ha, zabudowaną budynkiem szkoły, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00019231/2 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 950 000 zł /słownie:dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Dobczyce – sołectwo Brzezowa, nieruchomość położona jest
w terenie zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem U.

Dojazd do nieruchomości od drogi powiatowej- dz.nr 165, zostanie ustalony poprzez ustanowienie służebności po nieruchomości gminnej oznaczonej działkami nr: 262,263.261/5.

Działka ma dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej. Kanalizacja lokalna-szamba.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.                          

 

Data opracowania: 

czw., 2013-07-04

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz