Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w Brzączowicach i Dobczycach

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pt., 2016-04-08

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w Brzączowicach, oznaczoną jako działka nr 548 o powierzchni 0.10 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym zaadoptowanym na cele przedszkola o powierzchni użytkowej 354,10 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y /00032982/8 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 475 000,00 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100/ - brutto.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – sołectwo Brzączowice, nieruchomość położona jest w terenie usług publicznych o znaczeniu lokalnym, oznaczonym UP II.

Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.

Działka ma dostęp do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz.1774 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie       6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.                          

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr 1286/21, 1286/23, 1341, 1343/3   o łącznej powierzchni 0.1047 ha, dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste KR2Y/00013598/0, KR2Y/00002386/1.

Cena sprzedaży nieruchomości 233 700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych) - brutto.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce-miasto Dobczyce, nieruchomość położona jest w przeważającej części w terenie produkcyjno-usługowym (PU) w niewielkiej części -tras komunikacyjnych (KL i KD).

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz.1774 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie      6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

pt., 2016-04-08

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz