Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży - dz.nr 749/2 Brzączowice

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pt., 2015-02-20

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Brzączowicach, oznaczoną jako działka nr 749/2 o pow. 0.8700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00007241/8.

Cena wywoławcza nieruchomości 500 000,00 zł /słownie: pięćset tysięcy złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem części nieruchomości położonej w terenach upraw polowych, zieleni leśnej wraz z dolesieniami.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – sołectwo Brzączowice, działka nr 749/2 położona jest częściowo w terenach usług komercyjnych o znaczeniu gminnym i ponadlokal--nym (UCI), terenach upraw polowych (R) oraz w terenach zieleni leśnej wraz z dolesieniami (RL).

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.

Media: sieć wodociągowa, energetyczna i gazowa w odległości kilkudziesięciu metrów od dz.nr 749/2.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2014 r. poz.518 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywie-
-szenia wykazu.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania: 

pt., 2015-02-20

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz