Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży -dz.nr 7334 Dobczyce

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2014-10-27

 

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E

przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 7334 o powierzchni 0.1190 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00002192/4.

Cena sprzedaży nieruchomości 230 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) plus VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce-miasto Dobczyce, działka nr 7334 położona jest częściowo w terenach obiektów i urządzeń obsługi komunikacyjnej (KS), terenach usług komercyjnych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym (UCI) oraz w terenach tras komunikacyjnych (KL i KD)

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2014 r. poz.518 z póź. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

pon., 2014-10-27

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz