Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży - dz.nr 7299 obr.Dobczyce

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

czw., 2015-11-05

 

 

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną
w Dobczycach przy ul. J.Dominika, oznaczoną jako działka nr 7299 o pow. 0.0854 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/000 13883/5.

Cena wywoławcza nieruchomości 96 500,00 zł /słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy  pięćset złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, działka nr 7299 położona jest w tere-
-nach mieszkalnictwa jednorodzinnego (MN).

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się sieci; energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz.782 z póź. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywie-
-szenia wykazu.                          

Data opracowania: 

czw., 2015-11-05

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz