Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie na sprzedaż

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2020-01-14

Lokalizacja działki 200/3 przeznaczonej do sprzedażyBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Brzączowicach, oznaczoną działką nr 200/3 o powierzchni 0.0043 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00035390/2 - bez obciążeń.

Cena sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzączowicach, oznaczonej działką nr 200/3 o powierzchni 0.0043 ha, w wysokości 5 500,00 zł /słownie: pięć tysięcy pięćset złotych/.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka w całości położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej (13MNU).

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działkami nr 200/1 i 212/4.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.121) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

wt., 2020-01-14

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika