Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie na sprzedaż dz.720 w Dobczycach

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pt., 2020-04-17

Lokalizacja działki 720 w Dobczycach, przeznaczonej do sprzedażyBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr : 720 o powierzchni 0.0786 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00019824/6, KR2Y/00015490/7 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 75 000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, przedmiotowa działka położona jest w przeważającej części w terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej 50MNU2, dodatkowo w niewielkiej części przy zachodniej granicy działki w terenie komunikacji – drogi wewnętrzne 30KDW.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, które jest w odległości około 500 m, wzdłuż ul. Mostowej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną a następnie drogą wewnętrzną, gruntową.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.65 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

pt., 2020-04-17

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika