Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezowej

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2019-07-15

Lokalizacja zabudowanej działki w Brzezowej przeznaczonej do sprzedaży.BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży, zabudowaną nieruchomość gminną położoną w Brzezowej, oznaczoną działką nr 261/4 o powierzchni 1.10 ha, zabudowaną budynkiem szkoły, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00019231/2 -bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 1 000 000,00 zł /słownie: jeden milion złotych/.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – sołectwo Brzezowa, nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej, oznaczonej symbolem U.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz.2204 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie  w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

Data opracowania: 

pon., 2019-07-15

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika