Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2014-08-12

B U R M I S T R Z     G M I N Y    i    M I A S T A     D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży udział 40/48 części stanowiący własność Gminy Dobczyce, w niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7335  o powierzchni 0.1251 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00036370/3.

Cena sprzedaży nieruchomości 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce-miasto Dobczyce, działka nr 7335 położona jest częściowo w terenach obiektów  i urządzeń obsługi komunikacyjnej (KS), terenach usług komercyjnych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym (UCI) oraz w terenach upraw polowych (R).

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2014 r. poz.518 z póź. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

 

Data opracowania: 

wt., 2014-08-12

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz