Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2013-10-07

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr: 941/30, 941/31, 941/33 o łącznej powierzchni 0.0803 ha, zabudowaną budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej 259,5 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00001691/5.

Dział III KR2Y/00001691/5 jest obciążony służebnością przejazdu i przechodu od drogi dz.nr 941/15 po działce nr 941/35 i 941/34 wzdłuż granicy z działką
nr 941/22 i dalej po działce nr 941/33 dla każdoczesnych właścicieli działki
nr 941/19, 941/20.

Cena wywoławcza nieruchomości 240 000,00 zł /słownie; dwieście czterdzie-
-ści tysięcy złotych/.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym PU tj. w terenie produkcyjno-usługowym.

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Urządzenia infrastruktury technicznej w bezpośrednim zasięgu.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póź. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.                          

 

 

 

 

 

Data opracowania: 

pon., 2013-10-07

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz