Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w Rudniku

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2019-07-15

Lokalizacja działek przeznaczonych do sprzedaży w Rudniku.BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu, niezabudowane nieruchomości gminne położone w Rudniku, oznaczone działkami nr: 227/2, 227/3 i 227/4 dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00016753/6 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości:

Działka nr 227/2 o pow.0.0801 ha - 54 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100/.

Działka nr 227/3 o pow.0.0718 ha - 48 000,00 zł /słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100/.

Działka nr 227/4 o pow.0.0746 ha - 50 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik, przedmiotowe działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (3MNU) oraz terenach komunikacji – drogi publicznej (1KDD1).

Nieruchomości posiadają dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.121) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

pon., 2019-07-15

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika