Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w Dobczycach

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2019-07-29

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 617/12 o powierzchni 0.0570 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015570/2 - bez obciążeń.

Cena sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 617/12 o powierzchni 0.0570 ha, w wysokości 70 000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, przedmiotowa działka w całości położona jest w terenach rekreacji i turystyki (10UT).

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działkami nr 616 i 629.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.121) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

pon., 2019-07-29

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika