Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Dziekanowicach

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pt., 2017-02-17

B U R M I S T R Z     G M I N Y    i    M I A S T A     D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dziekanowicach, oznaczoną jako działka nr 318/4 o powierzchni 0.0181 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00001793/0.
Cena sprzedaży nieruchomości 6425,46 zł brutto (słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 46/100).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice, działka nr 318/4 na powierzchni 0.0111 ha położona jest w terenach gruntów rolnych (16R1), na powierzchni 0.0070 ha położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (4MNU) .

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Data opracowania: 

pt., 2017-02-17

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz