Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Dobczycach

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

czw., 2016-11-03

mapa poglądowa działki do sprzedaży

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną jako działka nr 2036/6 o powierzchni 1.9582 ha, zabudowaną budynkiem po zlikwidowanej szkole o powierzchni użytkowej 4121 m kw., dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00028966/9 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 7 022 000,00 zł /słownie: siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100/ - brutto.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce nieruchomość położona jest w terenie usług publicznych, oznaczonym 1UP. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dostępne pełne uzbrojenie.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz.1774 z póź.zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

mapa poglądowa działki przeznaczonej do sprzedaży                        

Data opracowania: 

czw., 2016-11-03

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz