Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Dobczycach - dz.nr 1286/20

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2015-08-04

B U R M I S T R Z     G M I N Y    i    M I A S T A     D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach przy ulicy Wawelskiej, oznaczoną jako działka nr 1286/20 o powierzchni 0.0075 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00023810/6.

Cena wywoławcza nieruchomości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, działka nr 1286/20 położona jest w terenach produkcyjno-usługowych, oznaczonych symbolem PU.

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość ma dostęp do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ograniczonego, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz.782) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

Data opracowania: 

wt., 2015-08-04

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz