Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnych

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

czw., 2013-04-04

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną
w Dobczycach przy ulicy Jałowcowej, którą tworzą działki nr : 825/3, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853, 854, 855, 856, 857
o łącznej powierzchni 9.0583 ha, stanowiące funkcjonalną całość, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczy-
-cach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4, KR2Y/00015570/2, KR2Y/0000 4543/4.

Cena wywoławcza nieruchomości 7.090.000,00 zł /słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatkiem VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 z póź.zm.), ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, przedmiotowa nieruchomość położona jest na tere-
-nach o następującym przeznaczeniu :działki nr: 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 838, 839, 841, 843, 844, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1 położone są w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz w minimalnej części
w terenach tras komunikacyjnych, działki nr: 852/1, 855, 856  w przeważającej części w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego, w pozostałej części w terenach upraw polowych,  działka nr 825/3 w przeważającej części w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego, w pozostałej części w terenach zieleni leśnej, działki nr 826, 827, 853,854, 857 w przeważającej części w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego, działki nr 850/1, 851/1 w przeważającej części w terenach mieszkalnictwa jednoro-
-dzinnego, w minimalnej części w terenach tras komunikacyjnych oraz w terenach usług komercyjnych, działka nr 842 w terenach komunikacyjnych oraz w niewielkiej części w terenach upraw polowych, działka nr 837 w całości w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego. Na działce nr 837 zlokalizowany jest nieczynny, podziemny żelbetowy zbiornik kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną
o nawierzchni asfaltowej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) mogą złożyć wniosek
o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.                          

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży, niezabudowaną nieruchomość gminną położoną
w Dobczycach przy ul. Dominika, oznaczoną jako działka nr 7299 o pow. 0.0854 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/000 13883/5.

Cena wywoławcza nieruchomości 100 700,00 zł /słownie: sto tysięcy  siedem-
-set złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, działka nr 7299 położona jest w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego (MN).

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się sieci; energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywie-
-szenia wykazu.                          

 

 

 

 

 

Data opracowania: 

czw., 2013-04-04

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz