Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do sprzedaży : lokal użytkowy , nieruchomość gruntowa

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

śr., 2015-08-19

 Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do sprzedaży lokal użytkowy położony w Dobczycach w budynku wielolokalowym przy ul.Rynek 16   

lp. położenie numer
lokalu
użytkowego
księga
wieczysta
działka
nr
pow.
działki

1/ Pow. użytk.
lokalu

2/ Pow.
pomieszczenia
przynależnego

3/ Udział
w częściach
wspólnych

cena
wywoławcza
netto
1. parter 2 KR2Y/
00036103/1
1008/10 431 m2

1/  167,97 m2

2/  -

3/  16797/65717

620 000,00 zł

                                     

 

Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, ust.6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz.782) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży, niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Dobczycach przy ul. W.Witosa, oznaczoną działkami nr: 1488/2, 1489/2, 1490/2 o łącznej powierzchni 0.1750 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00019692/1.

Cena wywoławcza nieruchomości 400 000,00 zł /słownie: czterysta tysięcy złotych/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
Na nieruchomości znajdują się fundamenty budynku wielofunkcyjnego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce nieruchomość położona jest w przeważającej części w terenach usług komercyjnych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym (UCI) oraz w niewielkich częściach w terenach tras komunikacyjnych (KL i KD).

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Dostępne pełne uzbrojenie.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz.782) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.                         

Data opracowania: 

śr., 2015-08-19

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz