Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przetarg - sprzedaż nieruchomości przy ul. Dominika /dz.nr 7299 obr. Dobczyce/

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2015-12-21

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach przy ulicy J.Dominika, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, oznaczonej jako działka nr 7299 o powierzchni 0.0854 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s          w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00013883/5 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 96 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

Wadium 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce działka nr 7299 położona jest w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego (MN). Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Urządzenia infrastruktury technicznej w bezpośrednim zasięgu.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dnia 04 lutego 2016 roku o godz. 900  w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium w wysokości 19 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z tytułem przelewu „Przetarg-dz.nr 7299 - Dobczyce”.

Wadium winno być uznane na rachunku gminy  najpóżniej 01 lutego 2016 r.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

- wniesienie wadium w wymaganym terminie;

- okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;

- pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

- w przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (na dzień przetargu) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

- pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

W 6-tygodniowym terminie od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 7299, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015, poz.1774).

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, pok.211, 212,  tel. ( 012 )  37 21 775, 37 21 765.

Data opracowania: 

pon., 2015-12-21

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz