Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przetarg - sprzedaż nieruchomości gminnych

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

czw., 2013-04-04

 

 

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

1. niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej działką nr 1003/2 o powierzchni 0.1104 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015490/7 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 164 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).   Wadium 32 800,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych).

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży  nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, nieruchomość w przeważającej części położona jest w terenach mieszkalnictwa jednoro-
-dzinnego (MN), w pozostałej części w terenach tras komunikacyjnych (KD). Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Dostęp do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

 

2. zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym nieruchomości położonej w Dobczycach przy ul.Cegielnianej, oznaczonej działką nr 266 o powierzchni 0.1010 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015490/7 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 114 500,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy pięćset złotych).   Wadium 22 900,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, nieruchomość w przeważającej części położona jest w terenie zabudowy zagrodowej (MR), w niewielkich częściach w terenach tras komunikacyjnych (KD) i terenach zieleni leśnej (RL). Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Dostęp do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

 

Cena sprzedaży w/w nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze:

- poz. 1 – o godz. 1000

- poz. 2 – o godz. 1200

Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości,
w formie pieniężnej przelewem do dnia 15 kwietnia 2013 r.,
 na konto Urzędu Gminy i Miasta
w Dobczycach nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy
w Dobczycach, z oznaczeniem nieruchomości i celem wpłaty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli w dniu przetargu kwota wadium wpłynie efektywnie na konto Urzędu Gminy i Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
a pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- oryginału dowodu wpłaty wadium

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny-wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu-wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), właściwych pełnomocnictw z podpisem potwierdzonym notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie wyznaczonym, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Dobczycach, pok.211, 212,  tel. ( 012 )  37 21 765, 37 21 775.

 

 

 

 

 

Data opracowania: 

czw., 2013-04-04

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz