Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przetarg - sprzedaż nieruchomości gminnej

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2013-04-29

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej
w Brzączowicach , stanowiącej własność Gminy Dobczyce, oznaczonej jako działka nr 548
o powierzchni 0.10 ha, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym zaadoptowanym
 i dotychczas użytkowanym jako przedszkole, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00032982/8 - bez obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – sołectwo Brzączowice, nieruchomość położona jest w terenie usług publicznych
o znaczeniu lokalnym, oznaczonym UP II. Dojazd do nieruchomości drogą gminną
o nawierzchni asfaltowej. Działka ma dostęp do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej. 

Cena wywoławcza nieruchomości 601 000,00 zł /słownie; sześćset jeden tysięcy złotych/.    Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Cena sprzedaży zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 04 lipca 2013 roku o godz. 9oo w Urzędzie Gminy i Miasta
w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić wadium w wysokości 120 000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) w formie pieniężnej przelewem, do dnia 01 lipca 2013 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach nr 87860200000000000007520015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach,
z oznaczeniem celu wpłaty.

Wadium uważa się za wniesione, jeżeli w dniu przetargu kwota wadium wpłynie efektywnie na konto Urzędu Gminy i Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- oryginału dowodu wpłaty wadium

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny-wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu-wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), właściwych pełnomocnictw z podpisem potwierdzonym notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie wyznaczonym, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, pok.211, 212,  tel. ( 012 )  37 21 765, 37 21 775.

 

Data opracowania: 

pon., 2013-04-29

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz