Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przetarg - sprzedaż nieruchomości -Dobczyce ul.Wawelska

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2015-09-28

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Dobczycach przy ulicy Wawelskiej, oznaczonej działką nr 1286/20 o powierzchni 0.0075 ha, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą  KR2Y/00023810/6 – bez obciążeń.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych do działki nr 1286/20, gdyż ze względu na zbyt małą powierzchnię działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a może poprawić funkcjonalność nieruchomości przyległych .

Cena wywoławcza nieruchomości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Wadium 4 800, 00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).

Minimalne postąpienie 240,00 zł  (słownie: dwieście czterdzieści złotych ).

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce działka nr 1286/20 położona jest w terenie produkcyjno-usługowym, oznaczonym symbo-
-lem PU. Nieruchomość przylega do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej i ma dostęp do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 05 listopada 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy
i Miasta w Dobczycach, Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, powinny w terminie do godz.1500 dnia 29 października 2015 r. złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, załączając aktualny odpis z ksiąg wieczystych, potwierdzający własność lub prawo użytkowania wieczystego do działki sąsiadującej z działką nr 1286/20 oraz dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić w formie pieniądza - przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy
w Dobczycach, z oznaczeniem celu wpłaty, i w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 02 listopada 2015 roku znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- oryginału dowodu wpłaty wadium

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny-wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu-wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), właściwych pełnomocnictw z podpisem potwierdzonym notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto .

Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Dobczycach, pok.211, 212  tel. (12)  3721765, 3721775 .

 

 

 

 

Data opracowania: 

pon., 2015-09-28

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz