Przetarg - sprzedaż nieruchomości -Dobczyce ul.Jałowcowa

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

śr., 2014-04-16

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
w Dobczycach przy ul.Jałowcowej, którą tworzą działki nr : 825/3, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853, 854, 855, 856, 857 o łącznej powierzchni 9.0583 ha, stanowiące funkcjonalną całość, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach-Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste nr KR2Y/00017756/4, KR2Y/00015570/2, KR2Y/00004543/4 – bez obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, przedmiotowa nieruchomość położona jest w przeważającej części w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), w pozostałej części w terenach: zabudowy usługowej (U), zieleni urządzonej (ZP) oraz zieleni (Z). Części działek nr; 830, 831, 832, 853, 854 znajdują się w terenie zagrożonym osuwaniem mas ziemnych (terenie osuwiska nieaktywnego). Na działce nr 837 zlokalizowany jest nieczynny podziemny żelbetowy zbiornik kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Cena wywoławcza nieruchomości 7 090 000,00 (siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Wadium  1 400 000,00 (jeden milion czterysta tysięcy) złotych.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem części działek położonych w terenach  zieleni i zieleni urządzonej.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 02 lipca 2014 roku o godz. 9oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w terminie do dnia 27 czerwca 2014 roku wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzony przez Bank Spółdzielczy
w Dobczycach, z oznaczeniem celu wpłaty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli w dniu przetargu kwota wadium wpłynie efektywnie na konto Urzędu Gminy i Miasta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- oryginału dowodu wpłaty wadium

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny-wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu-wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), właściwych pełnomocnictw z podpisem potwierdzonym notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców)
w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto .

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta
w Dobczycach, pok.211, 212,  tel. ( 012 )  37 21 765, 37 21 775.

 

 

Data opracowania: 

śr., 2014-04-16

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz

Wynik: 

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  DOBCZYCE

 

Informuje, że dnia 02 lipca 2014 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 26 – został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr: 825/3, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853, 854, 855, 856, 857 o łącznej powierzchni 9.0583 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr: KR2Y/00017756/4, KR2Y/00015570/2, KR2Y/00004543/4.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.