Przetarg-sprzedaż nieruchomości - Dobczyce dz.nr 7334,7335

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

śr., 2014-04-09

 

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

- niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7334 o powierzchni 0.1190 ha, stanowiącej własność Gminy Dobczyce - KW KR2Y/00002192/4) – bez obciążeń,

- udziału 40/48 części stanowiącej własność Gminy Dobczyce w  niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7335 o powierzchni 0.1251 ha – KW KR2Y /00000961/2 – bez obciążeń.

Działki ewidencyjne o numerze 7334, 7335 przylegają do siebie, tworząc kształt zwarty, korzystny do zagospodarowania.

Cena wywoławcza nieruchomości 221 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Wadium 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, nieruchomość w przeważającej części położona jest w terenach obiektów i urządzeń obsługi komunikacyjnej (KS), w pozostałej części w terenach usług komercyjnych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym (UCI), terenach tras komunikacyjnych (KL i KD) oraz w terenach upraw polowych (R). Południowa część nieruchomości, w tym cały obszar UCI znajduje się w pasie izolującym teren cmentarny „S”.

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, gazowej , energetycznej. Możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej biegnącej w ul.Wawelskiej.

Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2014 roku o godz. 900  w Urzędzie Gminy i Miasta
w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w terminie do dnia
09 maja 2014 r. wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z oznaczeniem celu wpłaty.

Wadium uważa się za wniesione, jeżeli w dniu przetargu kwota wadium wpłynie efektywnie na konto Urzędu Gminy i Miasta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- oryginału dowodu wpłaty wadium

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny-wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu-wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), właściwych pełnomocnictw z podpisem potwierdzonym notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto .

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Dobczycach, pok.211, 212  tel. (12)  3721765, 3721775 .

Data opracowania: 

śr., 2014-04-09

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz

Wynik: 

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  DOBCZYCE

 

Informuje, że dnia 15 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 26 – został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż :

- niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 7334 o powierzchni 0.1190 ha, stanowiącej własność Gminy Dobczyce - KW KR2Y/00002192/4,

- udziału 40/48 części stanowiącej własność Gminy Dobczyce w niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7335 o powierzchni 0.1251 ha - KW KR2Y/00000961/2.

Działki ewidencyjne o numerze 7334, 7335 przylegają do siebie, tworząc kształt zwarty, korzystny do zagospodarowania.

W przetargu uczestniczyli :

1/ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stacje Paliw Lampa,

2/ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POLIMERC,

3/ Pan Marek Antoni Kędzierski.

Cena wywoławcza nieruchomości 221 000,00 złotych – netto.

Cena osiągnięta w przetargu 1 000 000,00 złotych – netto.

Cena brutto osiągnięta w przetargu 1 230 000,00 złotych.

Przetarg wygrała Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POLIMERC.   

 

Dobczyce, dnia 26.05.2014 r.