Przetarg-sprzedaż nieruchomości-Brzączowice dz.nr 548

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

śr., 2014-04-09

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej
w Brzączowicach , stanowiącej własność Gminy Dobczyce, oznaczonej jako działka nr 548
o powierzchni 0.10 ha, zabudowanej budynkiem po zlikwidowanym przedszkolu (budynek jednorodzinny zaadoptowany na przedszkole), dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00032982/8 - bez obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – sołectwo Brzączowice, nieruchomość położona jest w terenie usług publicznych
o znaczeniu lokalnym, oznaczonym UP II. Dojazd do nieruchomości drogą gminną
o nawierzchni asfaltowej. Działka ma dostęp do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej. 

Cena wywoławcza nieruchomości 601 000,00 zł /słownie; sześćset jeden tysięcy złotych/.

Wadium 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Cena sprzedaży zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2014 roku o godz. 9oo w Urzędzie Gminy
i Miasta w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w terminie do dnia
18 czerwca 2014 r. wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z oznaczeniem celu wpłaty.

Wadium uważa się za wniesione, jeżeli w dniu przetargu kwota wadium wpłynie efektywnie na konto Urzędu Gminy i Miasta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- oryginału dowodu wpłaty wadium

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny-wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu-wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), właściwych pełnomocnictw z podpisem potwierdzonym notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto .

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, pok.211, 212,  tel. ( 012 )  37 21 765, 37 21 775.

Data opracowania: 

śr., 2014-04-09

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz

Wynik: 

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  DOBCZYCE

 

Informuje, że dnia 25 czerwca 2014 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 26 – został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej w Brzączowicach, oznaczonej jako działka nr 548 o powierzchni 0.10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00032982/8.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.