Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2017-11-07

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, którą tworzą działki nr :  843, 844, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853 o łącznej powierzchni 2.8539 ha, stanowiące funkcjonalną całość, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste KR2Y/00017756/4, KR2Y/00015570/2 - bez obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, nieruchomość położona jest w przeważającej części na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego (MN), w pozostałej części w terenach zieleni urządzonej (ZP).

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną ul.Jałowcową, następnie ustanowioną służebnością po nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 839 do drogi wewnętrznej oznaczonej działką nr 842. Dojazd po działce nr 839 wymaga urządzenia. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej i kanalizacyjnej.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych /00/100).

Wadium 540 000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie 27 000,00 zł  (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Nabywca z tytułu ustanowienia prawa służebności przejazdu i przechodu po działce nr 839 wpłaci na rzecz Gminy Dobczyce kwotę 1000,00 (jeden tysiąc)  złotych + VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Cena sprzedaży nieruchomości i kwota z tytułu ustanowienia prawa służebności przejazdu i przechodu zostanie wpłacona jednorazowo w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego -umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 12 stycznia 2018 roku o godz. 10oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium w wysokości 540 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach r-k nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z tytułem przelewu „Przetarg na sprzedaż działek nr 843, 844, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853 Dobczyce”.   Wadium winno być uznane na rachunku urzędu najpóźniej 08 stycznia 2018 r.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

- wniesienie wadium w wymaganym terminie,

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

- w przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, okazanie komisji przetargowej aktualnego wypisu z odpowiedniej ewidencji lub rejestru,

- w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona zgoda współmałżonka do nabycia wyrażona w formie notarialnie sporządzonego pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1061), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia j.w. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Dobczyce.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych praw nabytych do nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, pok. 211, 212,  tel. ( 012 )  37 21 765, 37 21 775. 

Data opracowania: 

wt., 2017-11-07

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika