Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2017-10-31

Lokalizacja działek do przetarguBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 1185/4, 1186/13 i 1186/17 o łącznej powierzchni 0.1624 ha, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste KR2Y/00019824/6 , KR2Y/00015490/7 - bez obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, nieruchomość położona jest w terenach produkcyjno-usługowych ( 7P/U ).

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną, a następnie drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i opadowej.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości 227 500,00 zł /słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100/.

Wadium 45 500,00 zł /słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100/.

Minimalne postąpienie 2 280,00 zł  /słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100/.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego -umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2017 roku o godz. 9oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium w wysokości 45 500,00 zł należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach r-k nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z tytułem przelewu „Przetarg-dz.nr 1185/4, 1186/13, 1186/17 Dobczyce”.

Wadium winno być uznane na rachunku urzędu najpóźniej 07 grudnia 2017r.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

- wniesienie wadium w wymaganym terminie;

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

- w przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, okazanie komisji przetargowej aktualnego wypisu z odpowiedniej ewidencji lub rejestru,

- w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona zgoda współmałżonka do nabycia wyrażona w formie notarialnie sporządzonego pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1061), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia j.w. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Dobczyce.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych praw nabytych do nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Dobczycach, pok. 211, 212,  tel. ( 012 )  37 21 765, 37 21 775. 

Data opracowania: 

wt., 2017-10-31

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika